გზამკვლევი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში
 04 მარტი 2020

28 თებერვალს, სასტუმრო რუმს თბილისში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) ორგანიზებით „გზამკვლევი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში"  პრეზენტაცია გაიმართა.

გზამკვლევი ექსპერტ გიორგი ჩიტაძის მიერ არის შედგენილი და   მო­იც­ავს სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ევ­რო­კავ­შირს შო­რის 2014 წელს გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ღრმა და ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი თა­ვი­სუ­ფალი სა­ვაჭ­რო სივ­რცის შე­სა­ხებ შე­თან­ხმე­ბის (DCFTA) მე-6 თა­ვის  (და­ფუძ­ნე­ბა, მომ­სა­ხუ­რე­ბით ვაჭ­რო­ბა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი კო­მერ­ცია) ან­ალ­იზს. მას­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ევ­რო­კავ­ში­რის თი­თოეული წევ­რის (28 ქვე­ყა­ნა) მი­ერ, ბაზ­რის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის თა­ობ­აზე, სა­ქარ­თვე­ლოს წი­ნა­შე აღ­ებ­ული ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის, დათ­ქმე­ბი­სა და შეზღუდ­ვე­ბის ან­ალ­იზი შემ­დე­გი სექტო­რე­ბი­სათ­ვის: არ­ქი­ტექ­ტუ­რის, არ­ქი­ტექ­ტუ­რუ­ლი დი­ზა­ინ­ის, სა­ინ­ფორ­მა­ციო ტექ­ნო­ლო­გიებ­ისა და ბიზ­ნეს საკონსულტაციო სფე­რო­ებ­ში. გარ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი ან­ალ­იზ­ისა, დო­კუ­მენ­ტში მო­ცე­მუ­ლია ნი­დერ­ლან­დე­ბის სა­მე­ფო­სა და შვე­დე­თის სა­მე­ფოს მი­ერ ზე­მოთ მი­თი­თე­ბულ სექ­ტო­რებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­სათ­ვის ბაზ­რე­ბის ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის დე­ტა­ლუ­რი კვლე­ვა.

რუმსში დაგეგმილ ღონისძიებას დაესწრნენ განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელი და ელჩის მოადგილე ერიკ ილესი, სააგენტო „აწარმოე საქართველოში" დირექტორი მიხეილ ხიდურელი, ასევე 100-ზე მეტი ის ორგანიზაცია, რომლისთვისაც თემატური და მნიშვნელოვანია მსგავსი გზამკვლევის გამოყენება.

 „პროექტი  GEClose2EU საშუალებას აძლევს ქართულ ბიზნესს უკეთ გაეცნოს ევროკავშირის ბაზარს, მის რეგულაციებს და ბიზნეს კულტურას, გაიგოს რა არის მოთხოვნადი ევროკავშირის ბაზრებზე, რაც თავის მხრივ საშუალებას მისცემს ქართულ ბიზნესს შეიმუშაოს საკუთარი ბიზნეს მოდელი და შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. როდესაც ვსაუბრობთ ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ევროკავშირის ბაზარზე არსებული ქვეყნების ბაზრებზე,  თუ როგორ არის ადაპტირებული შვედეთი ევროკავშირის ბაზარზე სამუშაოდ. ჩვენ ვართ ექსპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის ევროკავშირის წევრობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ვფიქრობ იგივე შეიძლება ითქვას საქართველოზე, ქართული ბიზნესების განათლება ხელს შეუწყობს ასევე ქართული ბაზრის დივერსიფიკაციას." - განაცხადა, ერიკ ილესმა, განვითარებისა და თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელმა/ელჩის მოადგილემ.

ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის თქმით ქართული ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის პროცესში, სწორედ განათლება წარმოადგენს მთავარ გამოწვევას. „ვინაიდან ქართული ბიზნესის ინტერნაციონალიზაციის პროცესში განათლება მთავარ გამოწვევას და ძირითადი პრობლემას წარმოადგენს, პროექტის ფარგლებში შერჩეული 100 კომპანიისათვის, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ღონისძიება და მასტერკლასები ტარდება, ხოლო პროექტის ბენეფიციარი 100 კომპანიიდან 60 შერჩეული ორგანიზაცია სასწავლო კურსს შვედეთში გადის."

ღონისძიების  ფარგლებში, გზამკვლევის წარდგენის პარალელურად პროექტის GEclose2EU შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია მოეწყო, მოწვეულმა სტუმრებმა დეტალური ინფორმაცია მიიღეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შესახებ.